Algemene voorwaarden SNOW+

 

Aanmelding:

 •     Zodra er mondeling een afspraak is gemaakt over de skilessen ontvangt u de algemene voorwaarden en een factuur met een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag. Zodra deze zijn ondertekend en betaald is, is de aanvraag bevestigd.

 

Voorafgaande aan de lessen:

 • Het is aan te raden om een reisverzekering af te sluiten die voor de gehele duur van de reis met SNOW+ dekt. Je bent als deelnemer van een reis van SNOW+ zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat je een dekkende reisverzekering hebt. SNOW+ kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor blessure, verwondingen, schade, overlijden, schade aan derden of andere schade of verlies dat in verband met de reis gebracht kan worden.

Afmelden van lessen:

 • Afzeggen van ingeplande cursus dient minimaal 31 dagen van te voren te geschieden. Mocht de cursus afgezegd worden binnen de 31 dagen voorafgaande aan de eerste les dan wordt het voorschot niet terug betaald. LET OP: Het inhalen van reeds geboekte ski- of snowboardlessen, of doorschuiven van deze lessen, is geoorloofd, mits op tijd aangegeven. Het doorschuiven kan tot uiterlijk het eerstvolgende seizoen waarin de lessen zijn geboekt.

 • Arrangementen en begeleiding naast de lessen is mogelijk op aanvraag. Hier geldt een ander tarief voor dan voor de wintersport lessen. Neem contact op voor de tarieven.  

 

Tijdens de lessen:

 • Wanneer de deelnemer onverhoopt niet kan deelnemen aan de les die dag vanwege ziekte e.d. dan dient dit minimaal één uur voor aanvang van de les te worden vermeld anders wordt er één uur les in rekening gebracht.

 • Iedere deelnemer dient voor de cursus eigen skikleding en skiuitrusting mee te nemen. De skiuitrusting zoals ski’s, snowboard, helm en rugbeschermer dien je zelf mee te nemen.

 • Uit veiligheidsoverwegingen zijn skiërs en snowboarders verplicht om tijdens de lessen een skihelm te dragen. 

 • De vermelde lestarieven gelden per persoon per uur. De lesuur start van het moment van ontmoeten tot het daarop volgende uur.

 • SNOW+ mag voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in schakelen.

 • Snow+ behoudt zich te allen tijde het recht voor een les of locatie te wijzigen of te annuleren indien in het betreffende gebied sprake is van dusdanige weersomstandigheden die de uitvoering van de betreffende les verhinderen of belemmeren of vanwege een gevaar voor de veiligheid een verbod van kracht is om de piste te betreden. Partijen zullen onder dergelijke omstandigheden trachten om de les op een ander tijdstip in te halen. Indien het inhalen van een door SNOW+ verplaatste of gewijzigde les niet mogelijk is, zullen reeds betaalden gelden naar rato worden gerestitueerd, tenzij anders overeengekomen. Annulering door SNOW+ wegens voorgenoemde omstandigheden vormen geen grond voor schadevergoeding. 

 

 • De deelnemer volgt de lessen volledig voor eigen risico. SNOW+ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het volgen door de deelnemer van de lessen of enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aan een der gebruikte lesmaterialen, de baan waarop wordt geskied inbegrepen, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen van derden of niet.

 • Ten laste van de deelnemer/ouder/verzorger komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke de deelnemer voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.

 

Tarief en betaling:

 • Reserveren van de lessen is noodzakelijk.

 •     25% van het lesgeld dient vooraf betaald te worden in een aanbetaling. Deelname kan alleen wanneer alle verschuldigde betalingen zijn voldaan.

 • Na de laatste dag van de lessen wordt gekeken naar het totaal aantal gegeven lessen. U ontvangt dan een factuur van totaal aan lessen die is gegeven (afgerond in kwartieren).

 • In het geval dat er wordt betaald uit een PGB budget dient de factuur binnen twee maanden betaald te worden na het versturen van de factuur. Mocht factuur dan niet betaald zijn dan worden de ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de betaling. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 • In geval van wanbetaling zal SNOW+ aan de deelnemer/ouder/verzorger in rekening mogen brengen haar buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom zullen bedragen, met een minimum van € 150,00, alsmede in geval van een procedure (mede) met betrekking daartoe alle door hem gemaakte proceskosten, ook voor zover een proceskostenveroordeling volgens de daarbij gebruikelijke tarieven betreffende.

 

Klachten

 • Indien er onverhoopt fouten worden gemaakt tijdens de lessen  daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. De deelnemer dient in dat geval contact op te nemen met de vertegenwoordiger van de betreffende reis door te schrijven naar: info@snowplus.nl of te bellen naar +31639814579. 

 

Drukfouten voorbehouden

 • SNOW+ behoudt zich voor drukfouten in de flyer, op de aanbetaling, website en andere media waar de producten van SNOW+ worden verkocht. SNOW+ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites die producten of diensten van SNOW+ bespreken.